فرم درخواست عاملیت مجاز فروش محصولات اپل
(با گارانتی سیب طلایی هوشمند)

 

مشخصات متقاضی حقیقی/ حقوقی:

نام ………………………….. نام خانوادگی ……………………………….. نام پدر………………………. شماره شناسنامه……………………………………….. تاریخ تولد……../……../…….13 محل تولد……………………….. شماره ملی………………………………. نام شرکت/ فروشگاه……………………………….. شماره ثبت: …………………………. زمینه فعالیت: ……………………………….. تاریخ تأسیس: …………………….. تلفن ثابت:………………………… تلفن همراه …………………………..

مشخصات محل مورد تقاضا:

آدرس دقیق پستی فروشگاه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… نام استان ………………………….. کد تلفن ………. تلفن:…………………………………………..
فکس……………………………… کد پستی……………………………………….. صندوق پستی……………………………….. مساحت فروشگاه: ………………….

موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی:

خیابان اصلی خیابان فرعی مرکز شهر ورودی شهر خروجی شهر حومه شهر

وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا:

نوع مالکیت: ملکی سر قفلی شراکتی استیجاری
نام نام خانوادگی مالک : …………………………………………………………………………….. مدت زمان مالکیت : ……………………………………………………………..

در صورت شراکتی بودن ملک میزان سهم شخص متقاضی چه میزان است؟………………………………………………………………………………………………………
در صورت استیجاری بودن ملک مدت زمان اجاره چند سال میباشد؟…………………………………………………………………………………………………………………

شماره جواز کسب : …………………………………………محل صدور جواز کسب : ……………………………….تاریخ پایان اعتبار جواز : ……………………………
توضیحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اینجانب: ………………………………………………. بدینوسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق الذکر را تایید می نمایم .

تاریخ تکمیل تقاضا نامه : ………………………….. امضاء …………………………

 

لطفاً فرم را پس از تکمیل به همراه رزومه کاری خود به آدرس ایمیل info@gsapple.ir ارسال نمایید.

فهرست